Algemene voorwaarden winkel Buddha in Beeld

Lees altijd eerst onze algemene voorwaarden, voordat u een artikel bestelt in onze webwinkel

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Hij die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 3. Dag: de kalenderdag.
 4. Duur transactie: een overeenkomst op afstand voor een reeks van producten. Daarvan is de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd gespreid.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 7. Overeenkomst op afstand: een transactie met een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand. Bedoeld voor het sluiten van een deal voor verkoop van producten. Daarbij is uitsluitend gebruik gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 8. Techniek voor communicatie op afstand: het middel dat gebruikt is voor het sluiten van de overeenkomst. Zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 9. Algemene Voorwaarden: de standaard bepalingen van de ondernemer.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Buddha in Beeld is het spirituele onderdeel van Meubelatelier Allerhanden.

Naam van ondernemer:      Allerhanden

Vestigingsadres:                Hoofdweg 148 9695AR Bellingwolde

Bezoekadres:                    gelijk aan het vestigingsadres

Telefoonnummer:              0597-531599 (tussen 9:00 – 17:00uur

E-mailadres:                     info@buddhainbeeld.nl

KvK-nummer:                   51058472

Btw-identificatienummer:    NL823072381B01

 

Bestellen bij Allerhanden is veilig, snel en eenvoudig.

De medewerkers van Allerhanden dragen er zorg voor dat het ‘kopen via internet’ net zo vertrouwd is als het kopen in de winkel. Bij uw aankoop is het Nederlands recht van toepassing. De wetgever heeft uw bescherming wettelijk  geregeld.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van een op afstand gesloten overeenkomst door de ondernemer. En op bestellingen tussen de ondernemer en de consument.
 2. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigd zijn, blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand. Dan wordt de betreffende bepaling in onderling overleg vervangen door een bepaling, die de strekking van de oorspronkelijke overeenkomst zoveel mogelijk benadert.
 3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dient u te beoordelen ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 4. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dient  u uit te leggen ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, is dit in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen en specificaties in het aanbod zijn een indicatie. Ze kunnen geen aanleiding vormen tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat  informatie over de rechten en plichten die er verbonden zijn aan de aanvaarding van het aanbod.

Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod. De termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand, zodra u het aanbod hebt aanvaard en er aan de voorwaarden is voldaan.
 2. Na ontvangst van de order krijgt u onmiddellijk per e-mail een bevestiging van de bestelling.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen. Deze zijn nodig voor de beveiliging van de elektronische overdracht van data. Tevens zorgt hij voor een veilige web omgeving. Als de consument elektronisch betaalt, zal de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Bij voorkeur met opgave van redenen. Er geldt een bedenktermijn van 14 dagen, die aanvangt op een dag na ontvangst van het product.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken op een manier, die nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren retourneren. In de originele staat en verpakking, volgens de door de ondernemer verstrekte instructies.
 3. De consument is dan verplicht binnen 14 dagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht.
  Dat dient hij te doen door een e-mail te sturen aan: info@buddhainbeeld.nl.
 4. Vervolgens dient de consument binnen 14 dagen na aflevering van het product deze in de originele verpakking te retourneren aan:
  Allerhanden
  Hoofdweg 148
  9695AR Bellingwolde
 1. De koop is een feit, als de consument na afloop van genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Deze bedragen in Nederland ca. € 6,95
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen. Onder voorwaarde dat het product retour is ontvangen. Terugbetaling vindt plaats naar dezelfde bankrekening als de consument gebruikt heeft.
 3. Bij beschadiging van het product vanwege onzorgvuldige omgang is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering.

 

Artikel 8 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd. Behoudens prijswijzigingen vanwege verandering in het btw tarief.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan, indien ze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. De genoemde prijzen in het aanbod zijn in Euro’s inclusief btw.

 

Artikel 9 – Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst. Ze moeten ook voldoen aan de vermelde specificaties. Aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. En aan wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften voor de totstandkoming van de overeenkomst.
 2. Geen enkel bronzen beeld blijft er uitzien zoals hij was bij de aankoop. Bewerkte bronzen beelden met details zijn gevoelig voor oxidatie. Na enige tijd kunnen ze op sommige plaatsen wit tot groen uitslaan. Soms vinden mensen dit natuurlijke proces prachtig en soms ook niet. Om het oxidatieproces te vertragen, kunt u het beeld een enkele keer benevelen met WD40. Maar gebruik nooit middelen als thinner, aceton of andere oplosmiddelen. Poets de nevel vervolgens op met een zachte doek. Oxidatie van brons is echter niet te voorkomen. Daarom kunnen we geen garantie geven op schade die ontstaan is door natuurlijke oxidatieprocessen.
 3. Eventuele andere gebreken of een verkeerd geleverd product dient u binnen 4 weken na levering schriftelijk aan de ondernemer te melden. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en verkerend in nieuwstaat.
 4. Over het algemeen geldt de garantietermijn tot 2 jaar na factuurdatum. De ondernemer is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor uw specifieke toepassing. Noch voor eventuele adviezen over het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 • u de geleverde producten zelf hebt gerepareerd en/of bewerkt of door derden hebt laten repareren en/of bewerken;
 • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld;
 • de ondeugdelijkheid het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen over de aard van de toegepaste materialen.

 

Artikel 10 – Levering

 1. Bij de afhandeling van uw bestelling zal de ondernemer alle zorgvuldigheid in acht nemen.
 2. In het algemeen verzenden wij liever geen producten die een waarde hebben van € 100 incl. btw of hoger. Het bekende internationale veilinghuis Christie’s raadt kopers van Boeddhabeelden aan het beeld altijd eerst te bezichtigen. Zij vinden het niet verantwoord om de kwaliteit op grond van een afbeelding te beoordelen. En dar zijn wij het roerend mee eens.
 3. We maken in zo’n geval spoedig na uw bestelling met u een afspraak voor het bezichtigen van het product aan ons bedrijf. Dit doen we vanwege het gewicht en de kwetsbaarheid. Tevens geven we u hiermee de kans om het product goed te kunnen beoordelen. Daarna kunt u ter plaatse besluiten om het product al dan niet af te nemen.
 4. Vanaf dat moment zorgt u zelf voor het transport. Tenzij anders is overeengekomen.
 5. Producten met een waarde van minder dan € 100 worden wel naar u toegezonden. In geval van vertraging in de bezorging krijgt u van ons bericht.
 6. Als het product eenmaal bij u bezorgd is, dan vervalt het risico van beschadiging en/of vermissing.

 

Artikel 11 – Betaling

 1. Wanneer de consument het product komt bezichtigen, gaan we er van uit dat het verschuldigde bedrag direct na ontvangst wordt voldaan.
 2. Op het bezoekadres van de ondernemer kunt u ook pinnen.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan de ondernemer te melden.
 4. Bedragen voor producten met een waarde van minder dan € 100 incl. btw, dienen direct na bestelling te worden voldaan. Dit kunt u doen door gebruik te maken van de IDeal betaalwijze, die na uw bestelling beschikbaar komt in de webwinkel.

 

Artikel 12 – Klachtenregeling

Een klacht over de uitvoering van de overeenkomst, moet binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven bij de ondernemer worden ingediend. Nadat u de gebreken hebt geconstateerd.

 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord. Gerekend vanaf de datum van ontvangst.
 • Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op. Tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 • Wanneer uw klacht gegrond is verklaard, dan zal het geleverde product kosteloos worden vervangen of gerepareerd.